O nas

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  • opracowanie zakładowego planu kont;
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 3. Ewidencja przychodów:

  • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Specjalnością naszej firmy są także usługi kadrowo-płacowe, w zakres których wchodzą:

 1. Obsługa kadrowa

  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracownika;
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.
 2. Obsługa płacowa

  • sporządzanie list płac z umów o pracę;
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie druków ZUS RMUA;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).