Oferta

Księgowość, kadry i płace

Biuro Rachunkowe AMMES zajmuje się kompleksową obsługą księgową oraz kadrowo-płacową.

Zapewniamy wsparcie księgowych oraz głównych księgowych w sporządzaniu deklaracji, rozliczaniu pracowników czy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, służymy też doradztwem z zakresu prawa podatkowego.

W zakresie naszych usług mieszczą się:

 
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • miesięczne naliczanie podatku (PPE),
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne),
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS IMIR,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).